מדיניות פרטיות

ניסחנו מדיניות פרטיות זו ("מדיניות הפרטיות") על מנת להסביר לך איזה מידע אנו אוספים במהלך השימוש באתר האינטרנט שלנו www.bitcoinchange.co.il ("האתר") או במהלך עסקה פיזית באחד מסניפי המרת ביטקוין, (שכל אחד מהם יכונה ה"סניף"). אנו מחויבים לכבד ולהגן על פרטיות המשתמשים בשירותים ובאתר שלנו, ועל אופן איסוף המידע והאופן שבו משתמשים בו או מעבדים אותו. האופן שבו אנו אוספים, מאחסנים ומשתמשים במידע זה, בשימוש בטכנולוגיות חדשות, שיטות עבודה עסקיות והצרכים המשתנים שלך.

מדיניות פרטיות זו מכסה את האחריות של בטל ב-61 בע״מ ("החברה", "אנחנו", "שלנו" או "אנו") גם בנוגע לתקנה להגנת מידע 679/2016/EU.

במהלך גלישה באתר או שימוש בשירותים שלנו (כהגדרתם בתנאי השימוש) בסניף, אתה מקבל ומסכים לתנאי השימוש www.bitcoinchange.co.il/terms ולמדיניות הפרטיות באתר. בפרט, אתה מסכים לאיסוף ולשימוש שלנו במידע האישי שלך כמתואר במדיניות הפרטיות של האתר.

אנו שומרים לעצמנו את הזכות לתקן ולעדכן את מדיניות הפרטיות בכל עת. כל שינוי במדיניות פרטיות זו יתפרסם בעמוד זה כך שאתה תמיד תהיה מודע לנהלי איסוף המידע והשימוש העדכניים הקשורים לשימוש שלך באתר. השימוש שלך באתר כפוף גם הוא לתנאי השימוש.

הנך מודע לכך שאתה יכול להשתמש בזכויותיך כפי שהן מוצגות במדיניות פרטיות זו בכל עת. אנא קרא מדיניות פרטיות זו בעיון. כל מחלוקת בנושא פרטיות כפופה למדיניות פרטיות זו.

ההתחייבות שלנו כלפיך

אנו מתייחסים לכל המבקרים הפרטיים הנכנסים לאתר האינטרנט שלנו www.bitcoinchange.co.il או לסניף, כמו גם לכל האנשים הפרטיים המייצגים את לקוחותינו הארגוניים וכל לקוחותינו הפרטיים כנושאים ״מידע״ במובן של תקנת הגנה על המידע 679/ 2016/EU והגנת הפרטיות. החברה ממלאת את תפקידו של נאמן מידע בנוגע לכל הנתונים האישיים, המתייחסים לכל המבקרים הבודדים הנכנסים לאתר שלנו, כמו גם לכל האנשים הפרטיים המייצגים את לקוחות התאגיד שלנו (כלומר נציג/ים, הנהלה מקומית, וכן בעלים מועיל/ים אוניברסלי/ים).

מינינו קצין הגנת מידע (DPO). קצין הגנת מידע זה נותר בלתי תלוי בתוך המבנה הארגוני שלנו ויש לו קשר ישיר להנהלה הבכירה בחברה. באמצעות העברת תכתובת אלקטרונית לכתובת Contact@bitcoinchange.co.il, תוכל ליצור קשר עם קצין הגנת המידע שלנו ולהגיש לו את בקשתך לגבי המידע האישי שלך.

אנו מבינים את החשיבות של שמירת הסודיות והפרטיות של המידע והנתונים האישיים שלך. הפקדת בידינו את המידע והנתונים שלך וברצוננו להבטיח לך כי אנו מחויבים לשמור על פרטיות מידע כאמור. נקטנו צעדים מדידים כדי להגן על הסודיות, האבטחה והשלמות של המידע והנתונים שלך.

אילו נתונים אנו אוספים.

החברה אוספת מידע אישי מאתר האינטרנט שלנו www.bitcoinchange.co.il, באמצעות תשתית ה-IT של אתר האינטרנט הארגוני שלנו המסופק על ידי שרת האתר שלנו, באמצעות שימוש בטופס יצירת הקשר שלנו בחלק 'יצירת קשר' באתר הארגוני שלנו, על ידי מבקרים פרטניים באתר האינטרנט שלנו ובמהלך מתן השירותים שלנו ללקוחותינו בסניף. המידע שנאסף יכלול, בלי לגרוע מכלליות האמור, את הדברים הבאים:


מלקוחות ארגוניים
 • תעודת התאגדות
 • תעודת בעלי המניות
 • תעודת כתובת רשומה
 • החלטת דירקטורים
 • תעודת נושאי תפקידים
 • תעודת מעמד תקין
 • תזכיר ותקנון התאגדות
 • דוחות כספיים מבוקרים
 • עותקים מן הרישיונות שניתנו לגוף התאגידי
 • מידע על מספרי חשבון בנק של התאגיד
 • מקבץ פרטי קשר של הגוף התאגידי
 • מקור הכספים
 • מקבץ נתוני קשר של עובדים ו/או ההנהלה המקומית ו/או הבעלים המועיל האוניברסלי
 • כתובת וסוג הארנק האלקטרוני
 • Blockchain Txhash

מאנשים פרטיים המייצגים לקוח ארגוני
 • העתק דרכון
 • העתק תעודת זהות
 • הוכחת המען הפיזי של היחיד
 • מקור הכספים
 • מידע ומסמכים הקשורים למקצועו ו/או העסקתו של היחיד
 • מסמכים על מצבו הפיננסי של היחיד (כגון, תעודת אי פשיטת רגל)
 • תעודות מקצועיות על אודות הרקע המקצועי של היחיד
 • מסמכים המתייחסים להשכלתו של היחיד
 • מסמכים המתייחסים למקור עושרו של היחיד
 • מספרי טלפון ליצירת קשר עם היחיד
 • כתובת דואר אלקטרוני של היחיד
 • כתובת וסוג הארנק האלקטרוני
 • Blockchain Txhash

למה משמש המידע והפרטים האישיים שלך?

נתוני התחברות, הנאספים באמצעות תשתית ה-IT שלנו עבור אתר האינטרנט שלנו, www.bitcoinchange.co.il, והכוללים את כתובת IP (פרוטוקול אינטרנט) שלנו והמיקום הגיאוגרפי, כמו גם את ספק שירותי האינטרנט של מבקר בודד, מידע על אודות סוג המחשב או מכשיר הטלקומוניקציה המשמשים לכניסה לאתר הארגוני שלנו, מידע על הנתונים שאליהם ניתנה גישה, משך ותדירות הפעלות ועבר הביקורים בדף המשמש למטרות סטטיסטיות פנימיות בלבד, אינו נשמר ואינו נחשף לצד שלישי כלשהו.

נתוני יצירת קשר, לרבות שם היחיד, שם משפחה, כתובת דואר אלקטרוני וכל מידע אישי אחר המועבר לחברה באמצעות פונקציית הצ'אט שלנו באתר האינטרנט שלנו, כמו גם באמצעות טופס יצירת הקשר בחלק 'יצירת קשר' באתר החברה שלנו, משמש אך ורק ליצירת ערוץ תקשורת תקין עם נושא הנתונים הספציפי. נתונים אלה מאוחסנים ונשמרים בהתאם לחקיקה הרלוונטית, אינם נחשפים לצד שלישי כלשהו, ואינם נגישים לצוות או לצד שלישי בלתי מורשה כלשהו.

כל הנתונים שנאספים על ידי החברה, המתייחסים ללקוח הפוטנציאלי ו/או ללקוח קיים שלנו (לרבות יחידים וכן נציגים, בעלים מועילים אוניברסליים ו/או הנהלה מקומית של לקוחות עסקיים) משמשים לצורך מתן השירותים שלנו ללקוחותינו.

נתונים אישיים הקשורים לנושא מידע ספציפי, משמשים למשלוח הודעות מסחריות ולא מסחריות של החברה לאותו נושא מידע.

כיצד נאספים ו/או נשמרים הנתונים האישיים שלך?

אנו נשתמש, נאחסן, נעבד ונטפל במידע ובנתונים האישיים של הלקוח, אך ורק בהתאם לתקנה 679/2016/EU להגנת נתונים וכן בהתאם לתקנות הפרטיות ומאגרי המידע.

פירוש הדבר היא שאנו שומרים עותקים מודפסים מן הנתונים האישיים הקשורים ליחידים (מבקרים יחידים באתר האינטרנט הארגוני שלנו, לקוחות פרטיים ו/או נציגים או בעלים מועילים אוניברסליים של לקוחות עסקיים) במתקני אחסון מוגנים, שאליהם אין לאנשים בלתי מורשים גישה כלשהי ומוגנים כמאגר מידע.

אנו שומרים עותקים אלקטרוניים מהנתונים האישיים הקשורים ליחידים (מבקרים יחידים באתר האינטרנט הארגוני שלנו, לקוחות פרטיים ו/או נציגים או בעלים מועילים אוניברסליים של לקוחות עסקיים) במתקנים מוגנים ומוצפנים, שאליהם אין לאנשים בלתי מורשים גישה כלשהי.

בכל תקשורת שבה יחידים חולקים את הנתונים האישיים שלהם עם החברה, ערוץ התקשורת מוגן על ידי טכנולוגיית פרוטוקול התחברות מאובטח SSL.

הזכויות שלך למידע שלך

באופן העולה בקנה אחד עם ההוראות והדרישות של תקנה 679/2016/EU להגנת מידע בדבר הגנה על נתונים אישיים:

 • עומדת לך הזכות לעיין בכל המידע האישי הקשור אליך ואשר נאסף בעבר או בהווה במהלך ביקורך באתר הארגוני שלנו ובמהלך השימוש והעיבוד כמתואר במדיניות פרטיות זו ולבדוק בכל עת את דיוק נתונים, הקשורים אליך באופן פרטני.

 • עומדת לך הזכות לבצע תיקונים, שינויים ורענון בנתונים האישיים שלך.

 • בכפוף לכל דין חל, אתה משאיר לעצמך את הזכות למחוק את הנתונים האישיים שלך באופן מלא או חלקי.

 • עומדת לך הזכות לקבל מידע על השימוש והמטרה לעיבוד הנתונים האישיים שלך.

 • עומדת לך הזכות להגביל את מטרת העיבוד והשימוש בנתונים האישיים שלך. עם זאת, עשויה להיות לכך השפעה על הנגישות של השירותים הפיננסיים המפוקחים שלנו הניתנים לך. אתה יכול לפנות לקצין הגנת המידע שלנו ו/או למחלקת הציות שלנו לקבלת הבהרות נוספות בנושא.

 • עומדת לך הזכות לבטל את הסכמתך לקבלת ניוזלטרים מסחריים ושאינם מסחריים והתראות מן החברה על ידי הודעה לקצין הגנת המידע שלנו בהתאם.

 • עומדת לך הזכות לכך שכל הנתונים האישיים הקשורים אליך ואשר נאספים או נאספים במהלך ביקורך ובמהלך השימוש שלך באתר החברה שלנו ובמהלך התכתבותך עם החברה, יועברו למנהל נתונים אחר שמונה על ידך.

 • עומדת לך הזכות לחזור בך מהסכמתך המפורשת שניתנה בעבר בנוגע

לאיסוף, שימוש ועיבוד הנתונים האישיים שלך בכל עת על ידי פנייה לקצין הגנת הנתונים שלנו (DPO) באמצעות שירותי דואר אלקטרוני בכתובת Contact@bitcoinchange.co.il

אתה יכול להגיש את בקשתך להשתמש בזכויות הנ"ל בנתונים האישיים שלך על ידי פנייה לקצין הגנת הנתונים שלנו (DPO) באמצעות שירותי דואר אלקטרוני בכתובת Contact@bitcoinchange.co.il.

גילוי

ללא הסכמתך לא נחשוף לצדדים שלישיים שום מידע מזהה פרטני, כגון שמות, מען למכתבים ודואר אלקטרוני, מספרי טלפון, או מספר אחר, אותו מסרת לחברה.

מתן השירותים שלנו ללקוחות פוטנציאליים ו/או ללקוחות קיימים של חברתנו מחייב גילוי נתונים אישיים הקשורים ללקוחותינו הפוטנציאליים ו/או הקיימים לצדדים שלישיים. צדדים שלישיים אלו הם ספקי שירותים חיצוניים, עצמאיים מבחינה משפטית וכלכלית מהחברה ובעלי הסכמים של צד שלישי עם החברה, בעוד שכל קבלני המשנה ו/או שותפי השירות החיצוניים שלנו מחויבים לתקן שלנו בנושא הגנת מידע. בטרם עיבוד נתונים אישיים הקשורים ללקוחותינו, החברה תודיע ללקוח הספציפי על שימוש כאמור ותבקש את הסכמתו המפורשת של אותו אדם בהתאם לכך.

אנא פנה אל קצין הגנת המידע (DPO) שלנו במקרה שמתעוררות אצלך שאלות בנושא או במקרה שאתה רוצה לעשות שימוש בזכויותיך הקשורות לנתונים האישיים שלך כנקוב במדיניות פרטיות זו.

כמו כן, אנו עשויים לגלות את המידע האישי שלך לצדדים שלישיים אם מוטלת עלינו החובה לגלות או לשתף את הנתונים האישיים שלך על מנת לעמוד בהתחייבות משפטית כלשהי, או על מנת לאכוף או ליישם את תנאי השימוש באתר שלנו. יתר על כן, מותר לגלות את הנתונים האישיים שלך לגופים ציבוריים רק במקרים שבהם הגילוי נוגע לנושאים של ביטחון לאומי ו/או בין-לאומי, מניעה או חקירה של פעולות פליליות, רשויות אכיפת חוק, כאשר קיים עניין ציבורי, הליך משפטי תלוי ועומד נגד האדם, שאליו קשורים הנתונים האישיים או שנפתח הליך כאמור או הסתיים לפניו ו/או הביטחון האישי של היחיד אליו קשורים הנתונים האישיים.

החברה תודיע לך על המטרה הספציפית לעיבוד הנתונים האישיים שלך בטרם תעשה בהם שימוש כמתואר במדיניות פרטיות זו.

השימוש במידע שנאסף

המידע אותו אנו אוספים משמש למגוון מטרות, כגון:

 • כדי לעמוד בהוראות הדין בנוגע למתן השירותים;
 • הנפקת חשבוניות מס או קבלות;
 • התאמה אישית של מאפייני פרסום המופיעים באתר; וכן, משלוח הצעות אליך באמצעות דואר אלקטרוני, דיוור ישיר או בדרך אחרת (כגון פלטפורמות מדיה חברתית).
 • כדי לאפשר לנו לספק לך שירותים טובים יותר;
 • כדי לאפשר את השימוש שלך בשירותים שלנו באתר;
 • למטרות פיתוח מוצר.

יש לזכור כי בכל פעם שאתה הופך את המידע האישי שלך, מרצונך, לזמין לצפייה על ידי צדדים שלישיים באינטרנט - כגון בלוגים, אזורי צ'אט וכו', איננו יכולים להיות אחראים לכל שימוש בלתי מורשה של צד שלישי במידע כאמור.

קובצי Cookie

אנו עשויים להשתמש בקובצי Cookie או בטכנולוגיות דומות המאפשרות לנו לנהל את הגישה והשימוש בשירותים, לזהות אותך ולספק לך התאמה אישית, וכן לסייע לנו להבין באיזה אופן אנשים משתמשים בשירותים שלנו. ייתכן שלא תוכל לקבל גישה לאזורים מסוימים באתרי האינטרנט שלנו, אם המחשב שלך לא יקבל מאתנו קובצי Cookie.

לידיעתך, קובצי Cookie הם קבצים קטנים שדפדפן האינטרנט שלך מניח בכונן הקשיח שלך לשם שמירת תיעוד. הקבצים מציגים כיצד ומתי המבקרים משתמשים באתר, ובכך עוזרים לנו להעביר פרסומות, לזהות כמה משתמשים ייחודיים מבקרים אותנו, ולעקוב אחר מגמות ודפוסי משתמשים. כמו כן, הם מונעים ממך להזין מחדש את ההעדפות שלך באזורים מסוימים באתר שבהם ייתכן שהזנת מידע העדפות בעבר.

אנו עשויים להעביר מידע לגבי שימוש באתר אינטרנט שאינו ניתן לזיהוי אישי לצדדים שלישיים, וזאת על מנת להראות לך פרסומות כאשר אתה מבקר באתרים אחרים.

אפליקציות, אתרים ופלטפורמות צדדים שלישיים

האתרים שלנו עשויים לכלול קישורים לאתרי צד שלישי, אפליקציות ופלטפורמות מדיה חברתית, כולל (אך בלי לגרוע מכלליות האמור) פייסבוק, טוויטר ואינסטגרם. לחיצה על קישורים אלה עשויה לאפשר לצדדים שלישיים לאסוף מידע אודותיך. איננו שולטים באתרי צד שלישי, אפליקציות ופלטפורמות מדיה חברתית ואנו ממליצים לך לקרוא את הודעות הפרטיות שלהם כדי שתבין באיזה אופן הם מעבדים מידע עליך.

קובצי Cookie של צד ג' קישורי שותפים ופרסום

שותפי המודעות שלנו וקישורי השותפים שלנו עשויים לאסוף ממך נתונים אישיים למטרותיהם.

 • שותפי המודעות כוללים רשתות מודעות כגון שרתי מודעות של צד שלישי, סוכנויות פרסום, ספקי טכנולוגיות פרסום וחברות מחקר.
 • גופים קשורים שהנם שותפי קישורים משלמים לנו כאשר אתה קונה דברים מהם או מצד שלישי אחר לאחר לחיצה על קישור שותף בתוכן שלנו.

שותפי המודעות שלנו משתמשים בקובצי Cookie של צד שלישי כדי להציג לך מודעות וכדי למקד אותך במודעות מתאימות (או מותאמות אישית) כאשר אתה נמצא באתרים ובאפליקציות שלנו וכאשר אתה מבקר באתרי צד שלישי.

שותפי מודעות ושותפי קישורים עשויים להציג, לערוך או להגדיר קובצי Cookie משלהם במכשיר הסלולרי או בדפדפן האינטרנט שלך כאשר אתה מקיים אינטראקציה עם אתרי האינטרנט שלנו. הם משתמשים בקובצי Cookie כדי לעקוב אחר השימוש שלך באתרים ובאפליקציות שלנו ואחר הפעילויות שלך במקומות אחרים באינטרנט. איננו אחראים לנוהלי הפרטיות של צדדים שלישיים אלו ואנו ממליצים לך לקרוא את הודעות הפרטיות שלהם כדי להבין כיצד הם מעבדים מידע אודותיך.

אתה יכול להחליט למי תאפשר להגדיר קובצי Cookie אלה של צד שלישי בדפדפן או במכשיר שלך. אתה יכול לשנות את דעתך ולבדוק שוב את ההסכמות שלך בכל עת על ידי חזרה לשם.

תקנת פרטיות נתונים כללית (GDPR)

איננו מכוונים באופן ספציפי את השיווק שלנו לאיחוד האירופי או מנהלים עסקים באיחוד האירופי או אל האיחוד האירופי בצורה משמעותית כלשהי. אם הנתונים שאתה מספק לנו במהלך השימוש שלך באתר, בתוכן, במוצרים ו/או בשירותים שלנו כפופים ל-GDPR, אנו נציית לחלקים הרלוונטיים של התקנה.

במקרה שלמגורים באזור הכלכלי האירופי (EEA) או במקרה שאתה ניגש לאתר זה מתוך EEA, ייתכן שתהיה לך הזכות לבקש: גישה אל, מחיקה של; ניוד של; והגבלה או התנגדות לעיבוד הנתונים האישיים שלך מהאתר או מאיתנו. הדבר כולל את "הזכות להישכח".

להגשת כל אחת מהבקשות הללו, עליך ליצור קשר עם Contact@bitcoinchange.co.il

קווים מנחים לגבי ילדים

קיום COPPA (הגנת פרטיות ילדים) איננו אוספים או מאחסנים ביודעין מידע אישי על ילדים מתחת לגיל 13. אם הנך מתחת לגיל 18 אינך מורשה לספק לנו מידע אישי כלשהו ואסור לך להשתמש באתר זה.

אבטחת המידע

אנו נעשה כל מאמץ סביר לשמור על אבטחת המידע שלך. אם נהיה מודעים לפגיעות של נתונים, ננסה לתקן אותה באופן מידי כדי לשמור על בטיחות הנתונים שלך. יישמנו מדיניות אבטחה מתאימה, כללים ואמצעים טכניים כדי להגן ולשמור על המידע האישי שבשליטתנו מפני גישה בלתי מורשית, שימוש או גילוי שאינם נאותים, שינוי לא מורשה, הרס לא חוקי או אובדן מקרי. אולם, איננו אחראים למדיניות האבטחה, הכללים והאמצעים הטכניים המשמשים צדדים שלישיים שקיבלו את המידע ואתה פוטר אותנו בזאת מכל אחריות בקשר לשימוש כאמור.

פטור מאחריות

איננו אחראים לאירועים שאינם בשליטתנו הישירה. איננו יכולים להבטיח או להצהיר כי הביצועים יהיו נטולי שגיאות בנוגע לפרטיות המידע, ולא נהיה אחראים לכל נזק ישיר, עקיף, מקרי, תוצאתי או עונשי הקשור לשימוש במידע או לשחרורו.

שמירת מידע

אנו נשמור את המידע שלך כל עוד נזדקק לכך על פי דין, על מנת לספק לך שירותים, לקיים את החוק החל, לפתור כל מחלוקת בינינו או עם צדדים שלישיים, וכדי לאכוף חוזים כלשהם בינינו.

קישורים

מדיניות הפרטיות של אתרים המוצגים כתוצאות חיפוש, או המקושרים אליהם בדרך אחרת על ידי החברה, אינה בשליטתנו. אתרים אחרים אלה עשויים להניח קובצי Cookie משלהם במחשב שלך, לאסוף נתונים או לבקש מידע אישי.

מידע נוסף

אנא פנה אל קצין הגנת המידע (DPO) שלנו במקרה שמתעוררות אצלך שאלות בנושא או במקרה שאתה רוצה להשתמש בזכויותיך הקשורות לנתונים האישיים שלך כנקוב במדיניות פרטיות זו.

אם אתה מרגיש שהחברה הפרה את הנתונים האישיים שלך, אנא צור קשר עם הקצין הגנת הנתונים שלנו Contact@bitcoinchange.co.il.

זכויות יוצרים וסימני מסחר

כל התכנים של אתר אינטרנט זה הנם: מוגנים בזכויות יוצרים (C) 2018 BitcoinChange.

כל הזכויות שמורות. [עדכון אחרון 17 במרץ 2022]